,Content for id "wrapper" Goes Here

Vissza a főolalra

 

 

FŐNIX Túramotoros Egyesület

Alapszabálya

2011.

 

 

 


 

A FŐNIX Túramotoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

1.§ Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 1. Az Egyesület neve: FŐNIX Túramotoros Egyesület
 2. Az Egyesület székhelye: 9245 Mosonszentmiklós-Mosonújhely, Vörösmarty u. 18.
 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.
 4. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet

 

2.§ Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

 1. Az Egyesület céljai:

 

Az Egyesület alapvető célja

 1. A motoros közlekedési kultúra fejlesztése, motoros baleset megelőzési propaganda szervezése, oktatása, a hatóságok baleset megelőzési munkáinak és az ehhez kapcsolódó jogszabály-előkészítés segítése, a motoros társadalom hagyományainak ápolása, ennek megszervezése és ezzel összefüggő ismeretterjesztés. 
  1. Céljai érdekében az Egyesület a következő tevékenységeket fejti ki:

 

 1. Kapcsolatot tart a mosonmagyaróvári és a térségi településeken a motoros-közlekedésben részt vevő személyekkel és csoportokkal. Elősegíti egymás megismerését, szándékában áll összetartani a közös célok érdekében őket/azokat. Saját lehetőségeitől függően részben vagy egészében segítséget nyújt számukra, előadások, fesztiválok megvalósításához, azokon való részvételhez, települési, térségi, megyei, országos és nemzetközi tekintetben.
 2. Hazai és külföldi szakmai programokat, rendezvényeket, fórumokat, továbbképzéseket és ismeretterjesztő előadásokat szervez a tagok, illetve az érdeklődők számára.
 3. Az egyesület lehetőségeinek függvényében részt vesz a civil szervezetek helyi, országos és esetlegesen nemzetközi rendezvényein.
 4. Céljaival kapcsolatban tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt, nyilvános weblapot működtet.
 5. Kapcsolatokat és együttműködési lehetőségeket épít ki és tart fenn más hazai, és külföldi szakmai szervezetekkel a határon túli magyarokkal, illetve szervezeteikkel.
 6. Kapcsolatokat és együttműködési lehetőségeket épít ki és tart fenn, a helyi oktatási és kulturális intézmények vezetőségével és fenntartóival, az illetékes szakminisztériumokkal és más állami szervekkel.
  1. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi (alpontok szerint):

 

4.       nevelés és oktatás, ismeretterjesztés,
5.       kulturális tevékenység,
6.       kulturális örökség megóvása,
13.     a magyarországi nemzeti valamint
a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

  1. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

 

  1. Az Egyesület működésének szolgáltatásainak nyilvánosságát az Egyesület által működtetett weblapon, valamint a Mosonvármegye című lapban történő közzététel útján biztosítja.
  1. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott célok végrehajtására fordítja.

 

  1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el.

3.§ Az Egyesület tagjai

 1. Az Egyesület tagja lehet állampolgárságra tekintet nélkül az a természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely a jelen Alapszabályban foglalt Egyesületi célokat elfogadja, és kész rendszeresen tevékenyen, részt venni az Egyesület tevékenységében, céljainak megvalósításában.

 

 1. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki az Egyesület céljainak megvalósításában kiemelkedő munkát végzett, vagy az Egyesület célkitűzéseit anyagilag kiemelkedően támogatja, ha a közgyűlés megválasztja, a jelölt pedig írásbeli nyilatkozatával elfogadja azt. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani, és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
 1. Az Egyesületi tagsági viszony az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jön létre.
  1. A belépni kívánó az alapszabályban foglaltakkal egyetért, és azt magára nézve kötelezőnek, fogadja el.
  2. Aláírja a belépési nyilatkozatot.
  3. Befizeti tagdíjat.
  4. A tag felvételét az elnökség jóváhagyja.
  5. A tiszteletbeli taggá választást az érdekelt elfogadja.

 

    1. A tag felvételével kapcsolatos döntés – kivéve a tiszteletbeli tagokat - meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt.
    1. Az Egyesület Elnöksége köteles az Egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

    1. Az Egyesületi tagság megszűnik:
 1. a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
 2. a kilépés írásbeli bejelentésével,
 3. kizárással,
 4. ha az Egyesület megszűnik.
    1. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

 

    1. A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az Egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha az egy évnél régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A kizárásról szóló döntéssel szemben az érintett a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogorvoslattal élhet a bíróságon.
    1. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

    1. A 3.§. (8) (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.
    1. Jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni.

 

4.§ Tagsági jogok és kötelezettségek

 1. Az Egyesület tagja jogosult:

 

  1. részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
  2. a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni
  3. a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.
  4. A Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag -a tudomására jutásától számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
  5. A kiskorú Egyesületi tagok csak teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre választhatók, de ők maguk mindig választhatnak.
   1. Az Egyesület tagja köteles:

 

    1. az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
    2. az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
    3. tagdíjat határidőben megfizetni,
     1. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

 

     1. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5.§ Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6.§), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7.§) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselője az Elnök (8.§).

 

 1. Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan személy lehet, aki a közügyek gyakorlásától eltiltva nincs, és
  1. magyar állampolgár
  2. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
  3. harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szól törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, ill. tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

 1. Az Egyesület Közgyűlésének, és Elnökségének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 1. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tilalom a megszűnést követő két évig áll fenn

 

 1. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.§ A Közgyűlés

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri, az ok és a cél megjelölésével, továbbá akkor is ha az összehívást a bíróság elrendeli.

 

 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
  1. Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
  2. Az éves költségvetés meghatározása.
  3. Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.
  4. Az Egyesület tiszteletbeli tagjainak megválasztása
  5. Az Egyesület más Egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
  6. Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása
  7. Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása
 1. A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

 

 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egy-szerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), f) és h) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének - legalább három-negyedének - igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

 

 1. A közgyűlés az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-os minősített többségével fogadja el.
 1. A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

 

 1. A közgyűlés határozatait minden esetben titkos szavazással hozza.
 1. Szavazategyenlőség esetén ismételten szavazásra kell bocsátani a kérdést. Újabb szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

 1. A közgyűlési határozatot az érintettekkel nyolc napon belül írásban kell közölni. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.

7.§ Az Elnökség

 1. Az Egyesület vezető szerve a 3 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választja. Az Elnökség elnökből és két elnökségi tagból áll.

 

 1. Az elnökségnek tagja lehet olyan személy, aki a közügyek gyakorlásától eltiltva nincs, és

 

 1. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább kettő tag jelen van. Az ülések nyilvánosak.
 1. Az Elnökség határozatait titkos szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel nyolc napon belül írásban közölni kell.

 

 1. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
 1. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 

  1. az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében és az alakulás évét követő évben fizetendő éves tagdíj kivételével,
  2. az ügyrend elfogadása,
  3. tagfelvétel jóváhagyása, kivéve a tiszteletbeli tagok,
  4. az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
  5. az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére. Az iratokba való betekintést az elnök engedélyével előre egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén lehet megtenni.
  6. a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
  7. döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 1. Az elnökségi tagság a tag halálával, lemondásával szűnhet meg, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az elnökségi tagnak a lemondást a Közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozattal kell bejelentenie. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

 

 1. Az elnökségi határozatot az érintettekkel nyolc napon belül írásban kell közölni. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható legyen.

8.§ Tisztségviselők

 1. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választott tisztségviselő, aki az Egyesület képviseletére önállóan jogosult.

 

 1. Az Elnök hatásköre és feladatai:
  1. az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
  2. a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
  3. az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
  4. az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
  5. éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
 1. a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése
 2. az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
 3. az elnökség és a közgyűlés határozatait nyilvánosságra kell hozni, ezt csak a személyhez fűződő jogok védelme és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok korlátozhatják. Az egyesület beszámolóját minden esetben nyilvánosságra kell hozni. Az elnökség és a közgyűlés határozatait, valamint az egyesület beszámolóját a Mosonmagyaróvár, Flesch K. Művelődési Ház hirdetőtábláján a határozat, ill. a beszámoló elfogadásának másnapján 15 (tizenöt) napig ki kell függeszteni és a társaság weblapján közzétenni.
 4. Nyilvántartja a tagdíjak befizetéseit és beszedi az egyéb befizetéseket, melyeket az Egyesület számlavezető pénzintézetéhez vagy az Egyesület pénztárába befizet.
 5. Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének, vagy elnökének rendelkezése szerinti kifizetéseket, átutalásokat eszközöl.
 6. Az Egyesület számviteli elszámolásainak bizonylatait naprakészen vezeti és továbbítja a szervezet könyvelését végző könyvelőhöz.
 7. Elkészítteti a jogszabályokban előírt jelentéseket, beszámolókat.
 8. Valamennyi közgyűlésen és előzetes felkérés alapján az elnökségi üléseken tájékoztatást ad a pénzügyi helyzetről.

 

9.§ Az Egyesület működése és gazdálkodása

 1. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

 1. Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.
 1. Az alakulást követő évben a fizetendő tagdíj összege:

500 Ft/fő/év

 1. Az éves tagdíj befizetésének határideje minden év június 30

 

 1. Az alakuló évben a tagdíj 5000,- Ft. Az alakuló évben esedékes tagdíj befizetésének határideje: 2012. 04. 30.
 1. A tagdíjat kézpénzben, vagy átutalással az Egyesület bankszámla számára lehet befizetni.  

 

 1. A tagdíj összegét, befizetésének módját az alakulást követő második évtől (2013) az Elnökség határozza meg.
 1. A tagok tagdíj-befizetéseiről a kincstárnok a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

 1. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
 1. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

 

 1. Az Egyesülettől igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit az Egyesület saját weblapján kell nyilvánosságra hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
 1. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

 1. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 1. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

 1. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20.§-ai az irányadók
 1. Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

 

 1. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
 1. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

 

10.§ Az Egyesület képviselete

 1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.

 

 1. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

11.§ Az Egyesület megszűnése

 1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

 

 1. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az illetékes bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
 1. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése után a vagyonról a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. A megszűnés esetén a vagyon felhasználásával kapcsolatos teendők ellátása a felszámoló feladata.

 

 1. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés vagyona a hitelezők kielégítése után az állam tulajdonába kerül és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
 1. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

 

12.§ Záró rendelkezések

 1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

 

 1. Az Egyesület képviselője 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a működés a közhasznú szervezetekről szóló hatályos jogszabályi rendelkezésben foglalt feltételeknek nem felel meg. A közhasznúsági nyilvántartásba vétel törléséről a bíróság jogosult határozatot hozni.
 1. Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Mosonmagyaróváron, 2011. december 15. napján tartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyta.

 

 1. Az Egyesület Alapszabályát a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

 

 

 

Mosonmagyaróvár, 2011. december 15.

 

 

                                                                               elnök

 

Vissza a főolalra